معرفی مسئولان مرکز:

۱-نام و نام خانوادگی : آقای حسن جاجویی

سمت شخص : مدیرعامل

۲-نام و نام خانوادگی : روح اله میرزایی

سمت شخص :مدیر اجرایی

۳-نام و نام خانوادگی :خانم دکتر حسینی

سمت شخص :روانشناس خانواده

۴-نام و نام خانوادگی : خانم دکتر لطفی

سمت شخص :روانشناس خانواده

۵-نام و نام خانوادگی :خانم دکتر قدیمی

سمت شخص:روانشناس خانواده

۶-نام و نام خانوادگی :جناب افشاریان

سمت شخص:مددکار اجنماعی

۷-نام و نام خانوادگی:آقای احسان احمدی

سمت شخص:مددکار اجتماعی

۸-نام و نام خانوادگی:آقای بهرام شکوری

سمت شخص:مددیار اعتیاد

۹-نام و نام خانوادگی:آقای مهندس مرتضی مردانی

سمت شخص:طراح سایت و مدیر مارکتینگ

مدیران ارشد

رئیس هیئت مدیره
حسن جاجویی

مدیر داخلی
فرجاد شیخ الاسلامی

مدیر اجرایی
روح اله میرزایی

تیم درمان

فرجاد شیخ الاسلامی
روانشناس بالینی

هما قدیمی
روانشناس خانواده

زهرا حسینی
درمانگر تحلیلی

حمید افشاریان
روانشناس اعتیاد و مددکار اجتماعی

دکتر منوچهر
روانپزشک

دکتر نوری
مسئول فنی

Call Now Buttonبرای مشاوره رایگان کلیک کنید