برگزاری جلسات روزانه گروه درمانی و مشاوره فردی

جلسات آموزشی برای بیماران و مددجویان عزیز بعد از سم زدایی و انتقال به آسایشگاه صورت می‌گیرد.

ساعت شروع جلسات صبح ساعت ۱۰ الی ۱۱ بوده که توسط مددکاران اجتماعی و روانشناسان و مددیاران اعتیاد اجرا می گردد.

جلسات بهبودی با حضور اعضای گروه‌های همتا عصر ها در ساعت ۱۷ الی ۱۸ برگزار می‌شود که با دعوت از اعضای بهبود یافته و قدیمی با هدف تبادل تجربه و ایجاد انگیزه و امید در بیماران صورت می‌گیرد.

برگزاری جشن پاکی و تولد پاکی اعضای بهبود یافته در جلسات: تمایل عزیزان را برای پاک زیستن و بهبودی مستمر افزایش می‌دهد. در طول دوره اقامتی در کمپ هر مددجو یک مشاور را انتخاب نموده و چندین بار مشاوره فردی را دریافت می نماید.

مشاوره روزانه فردی

با توجه به وضعیت هر مددجو: جلسه رفع سنجش .کشف نقاط سیاه ضمیر ناخودآگاه. ایجاد انگیزه ارزیابی وضعیت روانی. دلایل لرزش و مصرف مجدد.  آموزش مهارتهای زندگی . اصلاح مهارتهای ارتباط با خانواده توانمندسازی مهارت مقابله با وسوسه و ……. با هر مددجو  کار می شود

 

Call Now Buttonبرای مشاوره رایگان کلیک کنید