تاثیر مواد مخدر بر روی افراد مختلف

مواد مخدر بر روی افراد مختلف چه تاثیری دارد؟

تاثیر مواد مخدر بر روی افراد مختلف همانطور که میدانید اعتیاد یکی از بلا های خانمان سوز این روز های جامعه ماست افراد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با آن سر و کار دارند. اعتیاد به هر چیزی عوارض و آثار خود را دارد. یکی از بدترین نوع های اعتیاد اعتیاد به مواد مخدر است که می تواند آسیب های جبران ناپذیری برای افراد و جامعه به دنبال داشته باشد. می خواهیم برای تان به طور اجمالی آثار و عوارض اعتیاد به مواد مخدر را بیان کنیم.